Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování. Má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Poskytuje zájmové vzdělávání žákům 1. – 5. třídy. Je zaměřena na aktivní využití volného času dětí a vychází z požadavků pedagogiky volného času dětí.

Školní družina naplňuje zájmy a potřeby dětí, má funkci výchovnou, vzdělávací, rozvíjí schopnosti, znalosti, dovednosti, upevňuje sociální vztahy. Pobyt v družině zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci  a zájmové využití volného času. Družina je zaměřena na sportovní, výtvarné a pracovní činnosti, výchovu dětí ke zdravému životnímu stylu, k ochraně životního prostření.

Prostor naší družiny je součástí jedné z tříd. Při aktivitách využíváme tělocvičnu, školní zahradu, sportovní a dětské hřiště. Skladba činností v družině se řídí věkem dětí ve skupině a jejich individuálními možnostmi.