Zápis k předškolnímu vzdělávání

 (zápis do mateřské školy)

pro školní rok 2023/2024

v Základní škole a mateřské škole Vepřová, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Vepřová, p. o., Vepřová 46 svou ředitelkou zveřejňuje následující informace související se zápisem k předškolnímu vzdělávání (dále jen „zápis do mateřské školy“) pro školní rok 2023/2024

Místo zápisu: Základní škola a mateřská škola Vepřová, příspěvková organizace

Adresa: Vepřová 46

Termín zápisu: 4. května 2023 15:30-16:30

Forma zápisu: klasickou formou s přítomností dětí a zákonných zástupců přímo v mateřské škole

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole probíhá podle § 34, § 34 a), § 34 b) a § 35, školského zákona č. 561/2004 Sb., podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a novely školského zákona č. 178/2016 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a podle dalších platných právních předpisů.

Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Účastník má právo nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v zákonné lhůtě.

Podle nového školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: ” od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. V letošním roce toto platí pro děti, kterým bude 5 let před 1. 9. 2023.

 POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ

– pravidelná denní docházka

– v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně, v době školních prázdnin je dobrovolné

– podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní řád

Podmínky pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

 · zdravotní způsobilost (doloženo potvrzením lékaře)

· doklad o absolvování stanovených očkování s výjimkou dětí plnících povinné předškolní vzdělávání (doloženo potvrzením lékaře)

· vyjádření školského poradenského zařízení popř. registrujícího lékaře o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte

· k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU, popř. děti, které jsou rodinnými příslušníky občanů EU

 · k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou občany EU, mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, popř. jsou osobami oprávněnými pobývat na území ČR za účelem výzkumu, azylu, osobami používající doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami používajícími dočasné ochrany (předloží doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR)

S sebou k zápisu:

– občanský průkaz zákonného zástupce

– rodný list dítěte

– pro cizince/EU povolení k trvalému pobytu po dobu delší než 90 dní pas dítěte

– ,,Žádost o přijetí dítěte“ – naleznete na webových stránkách školy www.skolaveprova.cz v sekci formuláře MŠ nebo lze vyzvednout v ředitelně školy (vždy po předchozí telefonické domluvě tel. 737 480 799)

– „Vyjádření lékaře“ – naleznete na webových stránkách školy www.skolaveprova.cz v sekci formuláře MŠ nebo lze vyzvednout v ředitelně školy (vždy po předchozí telefonické domluvě tel. 737 480 799)

– „Přidělení registračního čísla“ – dostanete vytištěné u zápisu a podepíšete

– v případě speciálních vzdělávacích potřeb dítěte doporučení ke vzdělávání ze školského poradenského zařízení (PPP, SPC). Pokud nebudete mít při zápisu odborné doporučení školského poradenského zařízení, je potřeba ho dodat do 11. 5. 2023. V opačném případě bude správní řízení přerušeno.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a mateřské školy Vepřová, příspěvková organizace, Vepřová 46, pro školní rok 2023 / 2024:

Uchazeči nebudou bodově hodnoceni, o přijetí bude rozhodovat spádovost a pořadí podle věku (viz. níže), sestupně do naplnění kapacity.

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu ve školském obvodu mateřské školy. Tzn. dítě, které dosáhne 5. roku do 31. 8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní docházky. 

2. Dítě s místem trvalého pobytu ve školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně 4. roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší. 

3. Dítě s místem trvalého pobytu ve školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně 3. roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší. 

4. Děti s povinností předškolního vzdělávání (k 31. 8. dosáhne 5 let) s trvalým pobytem mimo spádový obvod školy.

5. Děti s trvalým pobytem mimo spádový obvod školy – podle věku od nejstarších po nejmladší.

Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy, které při vstupu do MŠ dovrší 3 roky.

Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro kontraindikaci.(§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.). Netýká se dětí přijímaných k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Jako dispoziční rezerva ředitelky školy se vyhrazuje jedno místo v MŠ (pouze jediná MŠ v obci).

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě, tj. na stránkách školy: www.skolaveprova.cz a na vstupních dveřích školy, Vepřová 46.

                                                                                          Mgr. Jaroslava Truksová

                                                                                                   ředitelka školy